En guide til dit autentiske jeg

Velkommen

Velkommen til min hjemmeside om DialogHealing 🙂

Hvis du har en længsel efter at skabe mere mening, glæde og fred i dit liv, kunne DialogHealing være en metode for dig.

Din længsel efter forandring kan skyldes, at din krop og din bevidsthed registrerer den indstrømning af ny energi til Jorden, som begyndte ved udgangen af 2012 og som, her i løbet af 2018, har fået forstørret og accelererende styrke og kraft.

Den såkaldte nye energi kommer ind med en langt højere frekvens, end vi har været vant til, og det betyder, at både kroppen og bevidstheden er udsat for en rusketur, som får gamle stive strukturer til at krakelere og give plads for nye mere elastiske og mere autentiske strukturer, som er synkroniseret med den nye energis frekvens.

Alt er godt, og den nye frekvens har som mål at skabe mening, glæde og fred for alle mennesker på hele planeten, men rejsen derhen kan godt være udfordrende for det enkelte menneske.

Den nye frekvens kalder nemlig på en grad af autenticitet, som er uvant for de fleste. Faktisk er der stor sandsynlighed for, at du ikke rigtig kender den autentiske udgave af dig selv.

Måske føler du dig i den nye energis frekvens kaldet til at møde dit autentiske jeg. Det møde kan ske via et indre pionerarbejde, som fjerner de slør, som dækker over dit autentiske jeg og i stedet skaber kontakt til din oprindelige sande natur 🙂 

Det indre pionerarbejde kan faciliteres gennem DialogHealing. Læs videre om DialogHealing i sektionerne herunder (ved at scrolle ned).

Læs mere!

Læs også de fem små temaartikler under menuen Artikler, hvor udbyttet af DialogHealing konkretiseres gennem hverdagseksempler. Artiklerne omhandler, hvad det betyder at være eller ikke være autentisk i sit arbejde, i sit parforhold, sammen med sine børn og i sin kommunikation.

Din vejviser…

Helle Maj Clement-Lund siger: “Gitte er en mester i at stille de rigtige spørgsmål på det rigtige tidspunkt. Jeg oplevede, at samtalen udviklede sig på mine præmisser og gav mig rum til selv at formulere den erkendelse, som samtalen medførte. Gitte er exceptionelt nærværende og fokuseret, og hun har ingen agenda på andres vegne. Samtalen er helt åben, og den får lov til at bevæge sig derhen, hvor den skal uden unødige afstikkere. Jeg giver Gitte min varmeste anbefaling til dig, der ønsker en autentisk livsstil…” – Helle Maj

Hvad gør DialogHealing for dig?

Min intention med metoden DialogHealing er at guide dig hjem til din oprindelige sande natur. Til den du egentlig var før dine omsorgspersoners og din kulturs normer og værdier blev kodet ind i dine tanker og følelser.

Hjem til den kerne i dig, som man også kan kalde dit autentiske jeg. Den identitet har også en stemme, men den taler ikke ret højt.

Jeg har brugt de seneste mange år på at gå denne vej hjem til mig selv i den autentiske udgave, og nu tilbyder jeg så at sige at være hende, der går forrest med paraplyen ned ad stien med robust personlig udvikling. 

Jeg viser dig vejen gennem en proces, som fremkalder dit talent, din ildsjæl og din passion, som altsammen ligger indlejret i din sande natur.

I din sande naturs frekvens ligger der også oplysninger om den partner, som vil være dit allerbedste match. Det er den partner, som på dansk kaldes din tvillingesjæl og på engelsk kaldes din twinflame. For at tiltrække denne partner, som du deler bevidsthedsfrekvens med, skal du være helt igennem autentisk og fri af gamle mønstre.

Læs eventuelt mere om tvillingesjæle på gittemeldgaard.net. Link er her. Du kan også gå ind på min Youtubekanal, hvor jeg blandt andet taler om tvillingesjæle. Link er her.

Jeg har selv savnet en vejviser, som kunne vise mig vejen hjem til mig selv. Min indsats i dit og mit samarbejde er derfor netop at vise vejen. Din indsats er at gå vejen. Via DialogHealing finder vi den oprindelige autentiske udgave af dig og bringer dig i flow med den nye tids energifrekvens.

Det vil øge din trivsel og din livskvalitet og ikke mindst din troværdighed i den nye verden. Og det kommer ikke til at tage flere år. Måske blot nogle få sessions i DialogHealing 🙂

DialogHealing og personlig udvikling

Når jeg har valgt at udvikle et tilbud som DialogHealing, er det fordi tilbuddet har en kvalitet, som kort fortalt handler om at vise dig vejen fra et rutinepræget ydrestyret liv til et passioneret indrestyret liv med henblik på at skabe vækst i din oplevede livskvalitet. Denne vækst i livskvalitet har jeg selv erfaret, da jeg skiftede fra ydrestyring til indrestyring.

Et indrestyret liv er

  •  et liv med stor selvindsigt
  •  et liv baseret på personlig integritet
  •  et liv med ro i dig selv og i dine relationer
  •  et liv hvis retning udstikkes af det indre kompas
  •  et liv i flow og synkronicitet
  •  et liv hvor du selv har styringen
  •  et liv med stor livsglæde og dyb mening

DialogHealing taler både kultursprog og natursprog

DialogHealing er en samtale kombineret med energiarbejde. Det vil sige, at to sprog er kombineret. Nemlig det verbale sprog, som er et tillært kultursprog, og energisproget, som er et oprindeligt medfødt natursprog.

Kultursproget bærer under 10% af betydningen i en samtale, mens natursproget bærer resten. Når jeg således bevidst inddrager natursproget i samtalen, får jeg adgang til mange væsentlige informationer, som verbalsproget ikke leverer.

Natursproget taler om vibration og frekvens. I en session i DialogHealing fortæller natursproget, hvilken vibrationsfrekvens vi arbejder i.

Det kan være, at du er let og glad i din frekvens, når vi taler om dit arbejde eller dine børn, mens frekvensen skifter, når vi taler om dit ægteskab. Bare som eksempel.

Hvis det er tilfældet, at frekvensen skifter ved emneskift i samtalen giver det vigtige informationer om, hvor du føler dig godt tilpas og oplever glæde og overskud, og hvor du måske føler dig presset. Vibrationsfrekvensen afslører det hele, og det aflæser jeg, og jeg bruger informationerne i den videre snak. Jeg fortæller dig selvfølgelig, hvad jeg registrerer og beder dig om at af- eller bekræfte den information, som natursproget giver mig via frekvensen, så vi hele tiden sidder med samme fælles viden.

Det er primært i den verbale del af samtalen, at du kommer på banen. Du vil opleve den verbale samtale som åben, og den vil indfange og udforske dit perspektiv på hvad som helst via aktiv lytning, åbne spørgsmål, indlevelse, intuition og fokuseret opmærksomhed fra min side.

I DialogHealing er jeg din personlige vejviser og du er den, der går skridtene. DialogHealing er et hjælp-til-selvhjælp tilbud, og du vil opleve, at du får lyst til at skabe nogle forandringer i dit liv.

DialogHealing leder altid efter dit indre kompas

Essensen i DialogHealing er altid den samme, uanset hvilken problemstilling eller hvilket tema, vi arbejder med. DialogHealing vil altid have som intention at vise dig vejen hjem til dig selv i den oprindelige autentiske udgave. DialogHealing vil altid sigte efter at finde og heale de årsager, som spænder ben for, at du kan leve dit liv med dit indre kompas som vejviser.

Læs videre om U-processen og U-vendingen i DialogHealing i sektionerne herunder. Læs også temaartiklerne under menuen Artikler.

U-processen i DialogHealing

Jeg har valgt at integrere figuren U som metodik i DialogHealing. I min egen lange proces opdagede jeg, at U’ets struktur og de tilhørende faser fungerer virkelig godt i en personlig udviklingsproces. Du kan se figuren og faserne i U’et i sektionen herunder.

I DialogHealing følger samtalens struktur U’ets faser, men vi behøver ikke at følge U’et slavisk fra ydrestyret liv (øverste venstre side) til indrestyret liv (øverste højre side). Vi kan springe rundt i at tale om tanker, følelser, autentisk jeg, ildsjæl, prototype, ny performance, mission og vision.

Vi gør det, der virker naturligt. Mit ansvar og min styrke under samtalen er at bevare overblikket og finde den røde tråd i dine ord kombineret med dit kropssprog og din energifrekvens. I samtalen fungerer U’et som mit indre landkort og U’ets struktur og faser betyder, at jeg kan lade min intuition råde uden at miste overblikket. U’et giver systematik og klarhed i processen.

U’et har også den store fordel, at vi har en fælles reference at navigere efter i samtalen. Processen bliver åben og gennemsigtig for både dig og mig. Min vurdering er, at der ligger en fordel for dig i, at jeg sidder med åbne notater, så du hele tiden ved, hvad jeg har gang i. U’et er vores fælles kompas, og vi hjælper hinanden med at finde den rigtige retning, når vi ved, at målet er at møde din oprindelige autentiske identitet.

En U-vending kan ændre alt

Bunden af U’et repræsenterer den velkendte U-vending, som er en betegnelse for et mærkbart vendepunkt i et menneskes liv. Det er her du møder dig selv i den oprindelige autentiske udgave, og herfra bliver intet det samme. Det bliver bedre 🙂

Sessions i DialogHealing kan flytte dit fokus fra en oplevelse af et ydrestyret rutinepræget hverdagsliv – gennem en U-vending – og hen til et fokus på et passioneret indrestyret hverdagsliv med bevidsthed om de muligheder, som dit fremtidige liv faktisk kan byde på, når du går ud med en ny performance…

Rejsen gennem U’et er én lang bevidsthedsudvidelse og går gennem en bevidstgørelse om intentionens kraft (tanker), empatiens styrke (følelser) og intuitionens dybde (sjæl) og inspirationens fremdrift (kreativitet).

Fire indre værktøjer

Når disse fire indre værktøjer er aktiveret, kan du begynde at skabe din nye fremtid indefra-og-ud (op i U’ets højre side). I skabelsen af din fremtid arbejder vi med din ildsjæl (hvad brænder du for?) og dit unikke potentiale (hvad er du god til?). På baggrund af svaret på disse to spørgsmål formulerer vi din mission i fællesskabet (hvilken opgave skal du løse?) og din vision for din egen fremtid (hvordan skruer du din opgave sammen, så du bliver et lykkeligt menneske?).

Dit permanente udbytte af U-vendingen

Turen gennem U’et er een lang bevidsthedsudvidelse, hvor du vil opnå:

Øget bevidsthed om eget liv

Bevidst stillingtagen til eget liv

Blivende vækst i livskvalitet

Du vil opleve, at du kommer til at arbejde med U’ets højre side i en glad, optimistisk og positiv energi. Det er virkelig sjovt og befriende at få fat i sig selv i den autentiske udgave og begynde at prøve sig selv af i dén identitet.

Du springer ikke direkte fra dit autentiske jeg i bunden af U’et og op til en ny performance. Du går først ud som en prototype og tester vandene og finder stille og roligt ud af, hvordan det føles at agere autentisk.

Og i samme tempo finder du ud af, hvordan dine omgivelser reagerer på din nye identitet. Det kan godt være lidt udfordrende både for dig og dine omgivelser, men det er indsatsen værd på den lange bane.

For god ordens skyld vil jeg her nævne, at U’et er med inspiration fra Teori U, som er udviklet af Otto Scharmer til ledelses- og organisationsudvikling. Det er mig, der har koblet U’et på en proces i personlig udvikling, og jeg har ændret lidt på Scharmers begreber. Det er grafiker Tina Bæk-Nielsen, som har håndtegnet U’et.

Om Gitte

Jeg er født i 1955, mor til to sønner født i 1980 og 1982 og farmor til to af den nye tids børn 🙂

Jeg er uddannet cand. phil. i kommunikation fra Aalborg Universitet i 1994, og jeg er uddannet healer i 2001. Jeg har siden 2001 arbejdet på at kombinere min indsigt i kommunikationsvidenskab fra universitetet med indsigt i åndsvidenskab, som jeg har tilegnet mig gennem uddannelsen og erfaringen som healer og gennem studie via bøger og internet.

Jeg er sådan indrettet, at jeg søger på mange forskellige kilder og finder min egen røde tråd i virvaret af informationer. Jeg ved i dag af egen erfaring, at der ligger et potentiale i at kombinere samtale og energiarbejde, og det er dét potentiale, jeg gerne vil realisere via DialogHealing.

Potentialet er en hurtig og kraftfuld proces hos dig.

Som konsekvens af mit eget grundige indre arbejde og min nysgerrighed efter at søge information hos forskellige kilder, kan jeg gå med dig ud i alle hjørner af eksistensen uden at føle mig på egentlig fremmed grund.

Af natur er jeg optimistisk og lattermild, men jeg går også med dig ind i de tungere temaer med den intention at løsne dem op og heale dem. Jeg healer via en urgammel næstekærlig energi, som altid leder efter og forløser årsager til bøvl og problemer med henblik på at skabe balance og varige positive forandringer i dit liv.

I bakspejlet kan jeg se, at det har været nødvendigt for mig med de mange år til at gennemleve en transformerende personlig proces, fordi det har givet mig muligheden for at fordybe mig i både teori og praksis. Det har været et indre pionerarbejde, som betyder, at jeg i dag står sikkert og roligt som et kongruent menneske med personlig integritet og med et stort overskud at give af 🙂

Gratis hotline

Ring på 22 17 46 13 

Hvis du har brug for en uddybende snak om det, der rumsterer i dig, er du meget velkommen til at ringe til mig på min gratis Hotline. Så taler vi sammen i 20-30 minutter. Sådan en samtale kan give svar på flere spørgsmål og kan give os begge to en fornemmelse af, om vi er et godt match, og om kemien passer til et dybere samarbejde.

Du kan ringe på alle tidspunkter.

Hvis du ikke kan komme igennem, kan du skrive en sms, så ringer jeg dig op så hurtigt som muligt.

Hvis du hellere vil tage en skriftlig kontakt, kan du udfylde formularen herunder og sende den til mig.

Det praktiske

Ydelser og priser

DialogHealing opstartsamtale
800 kr. (op til 2 timer)

DialogHealing opfølgningssamtale
500 kr. (1 time)

Healing uden U-samtale
Giver et energiløft og skaber balance mellem din intuition og din handlekraft.
500 kr. (1 time)

Fjernhealing
Giver et energiløft og skaber balance mellem din intuition og din handlekraft. Fjernhealing foregår på et aftalt tidspunkt uden fysisk møde.
500 kr. (1 time).

Sparring på iværksætteri
Fra original idé til koncept til færdig forretningsplan, branding & markedsføring.
500 kr. pr. time eller fast pris efter aftale.

Privat studievejledning
Til dig, der er i tvivl om studievalg eller savner autentisk sparring på skriftlige arbejder & mundtlige eksamensoplæg. Jeg har ry for “at tænke ud af boksen” og vinkle perspektiverne i en nytænkende retning 🙂
500 kr. pr. time eller fast pris efter aftale.

Jeg tager imod mobilepay eller kontanter.

Form på sessions

Sessions foregår ved fysisk møde eller via elektroniske medier.

Jeg holder til i Aalborg, hvor vi kan mødes fysisk. Hvis det er upraktisk for dig, finder vi en elektronisk løsning, som eventuelt kan kombineres med en fjernhealing.

Send mig en besked

Hvis dit behov er en skriftlig kontakt, er du velkommen til at udfylde kontaktformularen, og så vil du høre fra mig på e-mail 🙂

Læs mere på gittemeldgaard.net

Gittemeldgaard.net er egentlig en bog om Den nye tid og Den nye energi, som jeg skrev i 2011. Jeg opdaterer med jævne mellemrum, så teksterne er nogenlunde aktuelle. Her kan du læse om de helt overordnede perspektiver, som forklarer det frekvensmæssige energiskifte, som foregår på Jorden og i hele vores solsystem lige nu. Det er dette energiskifte, som begrunder behovet for et tilbud som DialogHealing.